Informácie o spracovaní osobných údajov

Vážený užívateľ stránok www.pozicajme.sk!

Ďakujeme, že máte záujem o využitie našich služieb a tešíme sa na vzájomnú spoluprácu. Chceme Vás informovať o tom, že pri poskytovaní našich služieb budeme spracovávať niektoré Vaše osobné údaje. Právo na ochranu osobných údajov je jedným z Vašich základných práv a je upravené tiež na európskej úrovni. Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EU) č. 2016/679 zo dňa 27.4.2016, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej iba „nariadenie GDPR“). Keďže nám záleží na ochrane Vašich práv a slobôd, radi by sme Vás prostredníctvom nasledujúceho textu informovali o podrobnostiach spracovania Vašich osobných údajov, ku ktorým bude dochádzať pri využívaní našich služieb.

Táto informácia sa netýka osobných údajov právnických osôb vrátane názvu, právnej formy a kontaktných údajov právnickej osoby.

Kto spracováva moje osobné údaje?

Správcom Vašich osobných údajov je Borrow Group s.r.o. so sídlom Púpavová 684/30 Bratislava – mestská časť Karlova Ves 841 04, IČO: 51 719 720. Kontaktná mailová adresa: info@pozicajme.sk

Aké osobné údaje sú spracovávané?

Spracovávame Vaše osobné údaje patriace do kategórie základných identifikačných a kontaktných údajov. Konkrétne Vaše meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa, na ktorej ste k zastihnutiu (adresa Vášho bydliska alebo adresa, na ktorej si preberáte poštu), emailový a telefonický kontakt. Pokiaľ ste fyzickou osobou – podnikateľom, spracovávame tiež Vaše identifikačné číslo a daňové identifikačné číslo. Ďalej spracovávame zoznam Vašich ponúk zverejnených na našich stránkach www.pozicajme.sk (ďalej len „Pozicajme.sk“). Takisto máte možnosť ku svojmu profilu pripojiť a zobrazovať profilovú fotografiu zachytávajúcu Vašu podobu (ďalej len „profilová fotografia“) a prípadne si svoj účet zaregistrovaný na Pozicajme.sk prepojiť so svojím účtom na stránkach www.facebook.com (ďalej len „prepojenie účtu“).

Prečo sú moje osobné údaje spracovávané?

Vaše osobné údaje musíme spracovávať, pretože je to nevyhnutné pre splnení zmluvy, ktorú sme s Vami uzatvorili, a z ktorej nám vyplýva záväzok obstarávať Vám príležitosti k uzatvorení zmlúv o vypožičaní alebo nájomných zmlúv (ďalej len „Zmluvy“). Vaše osobné údaje teda spracovávame za účelom dosiahnutia nášho spoločne sledovaného cieľa, ktorým je obstarávanie príležitostí k uzatvoreniu Zmlúv.

To neplatí v prípade profilovej fotografie a prepojeniu účtov; tieto dva osobné údaje spracovávame pre účely zjednodušenia obstarávania príležitostí k uzatvorenia Zmlúv, nie je to ale nevyhnutné. Spracovávanie týchto dvoch osobných údajov preto bude vykonávané iba v prípade, že nám ich sami dobrovoľne poskytnete a naviac nám k ich spracovaniu pre konkrétny účel udelíte odvolateľný súhlas, na základe ktorého tieto osobné údaje budeme spracovávať.

Naviac Vám na Vašu emailovú adresu môžeme posielať tiež rôzne obchodné oznámenia, darčekové kupóny, novinky alebo iné správy a informovať Vás tak o zaujímavých príležitostiach alebo Vám oznamovať informácie týkajúce sa poskytovania našich služieb alebo služieb tretích osôb, ktoré ale priamo nesúvisia s plnením našej vzájomne uzatvorenej zmluvy (ďalej len „zasielanie obchodných oznámení“). Používanie Vašej emailovej schránky pre tento konkrétny účel bude tiež vykonávané iba v prípade, že nám k tomu udelíte odvolateľný súhlas.

Prečo musím poskytnúť svoje osobné údaje?

Bez toho, aby ste nám poskytli Vaše osobné údaje, nebudeme schopný s Vami uzatvoriť zmluvu a splniť si svoje záväzky, ktoré nám z uzatvorení zmluvy vyplývajú, teda obstarávať Vám príležitosti k uzatvoreniu Zmlúv. Nemáte povinnosť poskytnúť nám osobné údaje; poskytnutie osobných údajov je ale nevyhnutná požiadavka pre uzatvorenie zmluvy s nami a pre jej následné plnenie.

Ako bolo povedané vyššie, to neplatí v prípade Vašej profilovej fotografie a prepojeniu účtov; tieto dva osobné údaje nám poskytnúť nemusíte, pretože k tomu nemáte zmluvnú ani zákonnú povinnosť. Tak isto nám nemusíte ani dať súhlas so zasielaním obchodných oznámení na Vašu emailovú adresu; obchodné oznámenia Vám zasielať nebudeme, pokiaľ k tomu nebudeme mať Váš súhlas.

Po akú dobu sú moje osobné údaje spracovávané?

Vaše osobné údaje spracovávame po dobu, po ktorú trvá zmluva, na základe ktorej Vám poskytujeme svoje služby; táto doba je zlučiteľná s dobou, po ktorú existuje Váš účet na Pozicajme.sk. Osobné údaje v rozsahu profilovej fotografie a prepojenia účtov ale spracovávame najdlhšie po dobu, po ktorú k tomu máme Váš súhlas.

Akým spôsobom spracovávame Vaše osobné údaje a komu ich poskytujeme?

Vaše osobné údaje sú spracovávané ako automatizovane v informačnom systéme, tak manuálne správcom.

V okamihu Vašej registrácie sú Vaše osobné údaje uložené v našej internej databáze, kde sú priradené k Vášmu zaregistrovanému účtu. Na Vašu emailovú adresu Vám zasielame dôležité oznámenia, ktoré priamo súvisia s plnením našej vzájomne uzatvorenej zmluvy.

V okamihu, kedy zverejníte prostredníctvom našich stránok inzerát, ktorým ponúkate vec na vypožičanie, je spolu s týmto inzerátom zverejnený tiež Váš profil, v ktorom sú uvedené Vaše osobné údaje. V dôsledku toho sú Vaše osobné údaje prístupné ktorémukoľvek užívateľovi celosvetovej elektronickej siete internet, ktorý navštívi Pozicajme.sk a zobrazí si Váš inzerát alebo Váš profil. V takomto prípade môže byť príjemcom Vašich osobných údajov neobmedzený a bližšie neurčiteľný okruh osôb (široká verejnosť). V prípade, že odpovedáte na zverejnený inzerát prostredníctvom kontaktného formuláru na našich stránkach, sú Vaše osobní údaje poskytnuté osobe, ktorá zverejnila príslušný inzerát a ktorej je zaslaná Vaša správa.

Upozorňujeme, že z dôvodu samotnej podstaty celosvetovej elektronickej siete internet môžu byť Vaše osobné údaje vyššie uvedeným spôsobom sprístupnené prakticky komukoľvek, vrátane subjektov zo zahraničia. Takémuto následku nemožno účinne zabrániť. Sami ale nemáme žiadny úmysel sprístupniť Vaše osobné údaje do tretej zeme alebo medzinárodným organizáciám a takýmto príjemcom Vaše osobné údaje vlastným aktívnym pričinením sprístupňovať nebudeme.

V správe svojho účtu máte možnosť zvoliť si, či sa Vaša emailová adresa a telefónne číslo majú zobrazovať všetkým subjektom, ktorí si zobrazia Váš inzerát alebo Váš profil, alebo iba iným registrovaným užívateľom Pozicajme.sk, alebo majú byť úplne súkromné. Rovnako tak máte možnosť si zvoliť, či sa má zobrazovať celá Vaša kontaktná adresa alebo iba obec, v ktorej sa táto adresa nachádza.

Pri spracovávaní Vašich osobných údajov nebude dochádzať k automatickému rozhodovaniu a profilovaniu.

Aké mám v súvislosti so spracovaním svojich osobných údajov práva?

Máte predovšetkým právo na prístup k osobným údajom, ktoré zahrňuje právo obdržať od nás potvrdenie, či spracovávame Vaše osobné údaje, a ak je tomu tak, tak máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a právo na informácie týkajúcich sa spracovania Vašich osobných údajov.

Ďalej máte právo na opravu nepresných osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú. S prihliadnutím k účelom spracovania máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to i poskytnutím dodatočného prehlásenia.

Ďalej máte právo na vymazanie Vašich údajov, pokiaľ nastane niektorá zo situácií popísaná v nariadení GDPR. Toto právo máte najmä vtedy, ak osobné údaje, ktoré nie sú potrebné pre účel, pre ktorý boli zhromažďované alebo inak spracovávané, ak odvoláte súhlas, na základe ktorého boli Vaše osobné údaje spracované, alebo ak boli Vaše údaje spracované protiprávne. Tak isto ale nariadenie GDPR predpokladá situácie, kedy toto právo nemáte. Tak je tomu najmä vtedy, keď sú osobní údaje nevyhnutné pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.

Máte takisto právo na obmedzenie spracovania osobných údajov správcom z dôvodov stanovených nariadením GDPR, najmä ak popierate presnosť osobných údajov, ak je spracovanie protiprávne a Vy odmietate vymazanie osobných údajov a namiesto toho žiadate o obmedzenie ich použitia, alebo ak správca už Vaše osobné údaje nepotrebuje pre účely spracovania, ale Vy ich požadujete pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.

Máte tiež právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, ktoré ste poskytli správcovi, v štrukturovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo poskytnúť tieto údaje inému správcovi, bez toho aby tomu správca, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, bránil, v prípade, že spracovanie sa vykonáva automatizovane. Ak je to technicky uskutočniteľné, môžete žiadať o priame odovzdanie osobných údajov od jedného správcu druhému správcovi.

Ak je spracovanie Vašich osobných údajov založené na súhlase, máte právo tento súhlas so spracovaním pre účel, pre ktorý ste správcovi udelili súhlas, kedykoľvek odvolať, a to s účinkami do budúcna.

Konečne, bez toho sú dotknuté akékoľvek iné prostriedky správnej alebo súdnej ochrany, máte právo podať sťažnosť u niektorého dozorného úradu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého bydliska, miesta výkonu zamestnania alebo miesta, kde došlo k údajnému porušeniu, pokiaľ sa domnievate, že spracovaním jeho osobných údajov je porušenie nariadenia GDPR. Dozorným úradom je napr. Úrad na ochranu osobných údajov so sídlom v Bratislave

Ako môžem uplatňovať svoje práva?

Predovšetkým pripomíname, že niektoré svoje práva môžete uplatniť svojpomocne správou svojho účtu na Pozicajme.sk. Napr. môžete v sekcii môj účet kedykoľvek opraviť svoje osobné údaje, pokiaľ došlo k ich zmene, prípadne tu odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré je založené na tomto súhlase.

Svoje práva inak môžete uplatňovať priamo proti správcovi použitím niektorého z jeho kontaktných údajov, ako sú uvedené vyššie. Za týmto účelom môžete tak isto použiť kontaktný formulár, ktorý je prístupný z titulnej stránky www.pozicajme.sk úplne dole.

Potrebujem vedieť ešte niečo ďalšie?

Na záver zostáva doplniť, že môžu nastať situácie, kedy budeme spracovávať Vaše osobné údaje aj k inému ako vyššie uvedenému účelu. Takéto iné spracovanie ale takisto musí byť vždy opreté o zákonom predvídaný dôvod.

Zo situácií, ktoré prichádzajú v úvahu, sa jedná najmä o prípady, kedy je spracovávanie nevyhnutné pre účely našich oprávnených záujmov alebo oprávnených záujmov tretej strany (napr. záujmu na ochrane našich majetkových práv). Účel spracovania osobných údajov bude vychádzať z konkrétneho oprávneného záujmu. Príjemcovia Vašich osobných údajov v týchto prípadoch budú tiež subjekty z kategórie orgánov verejnej moci, obyčajne súdy a ďalšie justičné orgány, orgány činné v trestnom konaní a orgány zaoberajúce sa prejednávaním priestupkov.

V takomto prípade máte okrem vyššie uvedených práv rovnako právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov. Ak vznesiete námietku, nebudeme ďalej spracovávať Vaše osobné údaje, pokiaľ nepreukážeme závažné oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami alebo nad Vašimi právami a slobodami, alebo pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.

Ďalej sa jedná o prípady, kedy je spracovanie Vašich osobných údajov nevyhnutné pre splnenie právnej povinnosti, ktorá sa na nás vzťahuje (napr. povinnosti podať daňové priznanie alebo povinnosti archivovať po zákonom stanovenú dobu účtovné a daňové doklady). V takomto prípade účel spracovania vychádza z konkrétneho právneho základu (konkrétneho právneho predpisu). V týchto prípadoch môžu byť príjemcovia Vašich osobných údajov subjekty z kategórie orgánov verejnej moci. V týchto dvoch situáciách je spracovanie nezávislé na Vašej vôli a nepotrebujeme k nemu Váš súhlas.

Potom môže dochádzať k spracovaniu Vašich údajov aj k inému, ako vyššie uvedenému účelu. Pokiaľ nám k tomu udelíte Váš slobodný, konkrétny, informovaný a jednoznačný súhlas. Takýto súhlas potom môžete kedykoľvek odvolať. Tým zamedzíte ďalšiemu spracovávaniu osobných údajov pre účel, pre ktorý bol udelený takýto súhlas.