Všeobecné obchodné podmienky

I.Všeobecné ustanovenia

 1. Internetové stránky www.pozicajme.sk sú inzertným portálom, ktorý umožňuje svojím Užívateľom bezplatne zverejňovať a vyhľadávať ponuky vecí, ktoré sú odplatne alebo bezodplatne dočasne prenechávané k užívaniu a obstarávať im tak príležitosti k uzatvorení zmluvy o vypožičaní alebo zmluvy o nájme.
 2. Tieto obchodné podmienky stanovujú práva a povinnosti Prevádzkovateľa a Užívateľov pri užívaní stránok www.požičajme.sk a obstarávanie príležitostí k uzatvorení zmlúv o vypožičaní alebo nájomných zmlúv, najmä práva a povinnosti pri registrácii na Pozicajme.sk, pri zverejňovaní, vyhľadávaní a odpovedaní na ponuky a pri správe zverejnených ponúk.

II.Výkladové ustanovenia

 1. Ak nie je niekde v týchto obchodných podmienkach alebo konkrétnom dojednaní s prevádzkovateľom stanovené inak, tieto pojmy znamenajú nasledovné:
  1. „Pozicajme.sk“ sú internetové stránky www.pozicajme.sk;
  2. „Prevádzkovateľ“ je Borrow Group s.r.o.zapísaná v OR SR pod identifikačným číslom 51 719 720
  3. „Užívateľ“ je fyzická alebo právnická osoba využívajúca služby Požičajme.sk;
  4. „Požičiavateľ“ je Užívateľ, ktorý na Pozicajme.sk zverejnením inzerátu ponúka odplatne alebo bezodplatne dočasne prenechať k užívaniu Vec Vypožičiavateľovi;
  5. „Vypožičiavateľ“ je Užívateľ, ktorému je Požičiavateľom ponúkané dočasné prenechanie Veci k užívaniu;
  6. „Inzerát“ je ponuka Požičiavateľa k úplatnému alebo bezúplatnému prenechaniu konkrétnej Veci Vypožičiavateľovi k dočasnému užívaniu za konkrétnych podmienok v textovej podobe, ktorá má byť alebo už je zverejnená na Pozicajme.sk;
  7. „Vec“ je predmet právnych vzťahov, ktorý Požičiavateľ ponúka k dočasnému prenechanie na užívanie Vypožičiavateľovi;
  8. „Zmluvou“ sa rozumie zmluva o vypožičaní alebo nájomná zmluva, ktorej predmetom je úplatné alebo bezúplatné dočasné prenechanie konkrétnej Veci k užívaniu Vypožičiavateľovi, a ktorá má byť uzatvorená alebo už je uzatvorená medzi Požičiavateľom a Vypožičiavateľom.
  9. „Provízia“ je peňažná odmena prevádzkovateľovi, ktorá sa rovná 15% z požičovného.

III. Všeobecné podmienky používania Pozicajme.sk

 1. Užívatelia sú pri používaní Pozicajme.sk povinní dodržiavať základy slušnosti a morálky, najmä nijak neurážať, neponižovať, neosočovať alebo inak napádať iných Užívateľov alebo Prevádzkovateľov.
 2. Užívatelia sú povinní pri používaní Pozicajme.sk vždy dodržiavať všetky právne predpisy Slovenskej republiky.
 3. Užívateľom je obzvlášť zakázané kdekoľvek na Pozicajme.sk akýmkoľvek spôsobom hanobiť národ, jeho jazyk, rasu, etnickú skupinu alebo skupinu osôb pre ich skutočnú alebo domnelú rasu, príslušnosť k etnickej skupine, národnosť, politické presvedčenie alebo vyznanie, a takisto je zakázané podnecovať k nenávisti k niektorému národu, rase, etnickej skupine, náboženstvu, triede alebo inej skupine osôb alebo k obmedzovaniu práv a slobôd jej príslušníkov.
 4. Ak porušil Užívateľ niektorú z povinností uvedených vyššie v tomto článku, je Prevádzkovateľ oprávnený ihneď a bez predchádzajúceho upozornenia zmazať zablokovať, zrušiť a zmazať účet Požičiavateľa.

IV. Registrácia na Pozicajme.sk

 1. Každý Užívateľ, ktorý chce využívať služby Pozicajme.sk, je povinný sa na Pozicajme.sk zaregistrovať. Registrovať sa môže každá fyzická alebo právnická osoba.
 2. Pri registrácii je Užívateľ povinný uviesť svoje údaje, ktoré sú v registračnom formulári označené ako povinné. V prípade fyzických osôb týmito údajmi sú meno a priezvisko, kontaktnú adresu, na ktorej je Užívateľ k zastihnutiu, emailová adresa, telefonický kontakt, a v prípade fyzických osôb – podnikateľov tiež identifikačné číslo, ktoré mu bolo pridelené. V prípade právnických osôb týmito údajmi sú názov, sídlo, identifikačné číslo, ktoré jej bolo pridelené, emailová adresa a telefonický kontakt.
 3. Kontaktnou adresou, na ktorej je Užívateľ k zastihnutiu, sa rozumie jeho bydlisko (Zákon č. 40/1964 Zb OBČIANSKY ZÁKONNÍK).alebo jeho korešpondenčná adresa, na ktorej si preberá poštu.
 4. Užívateľ má možnosť, ale nie povinnosť, v registračnom formulári uviesť tiež nepovinné údaje, ktorými sú prepojenie účtu Užívateľa na Pozicajme.sk s účtom Užívateľa na stránkach www.facebook.com a profilová fotografia, ktorá zachytáva podobu Užívateľa, a v prípade fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb tiež daňové identifikačné číslo, ak im bolo pridelené. Užívateľovi je zároveň ponechané na vôli popísať seba alebo svoje podnikanie.
 5. Užívateľ si môže zobraziť svoj profil alebo zoznam svojich Inzerátov a spravovať svoj účet prostredníctvom správy účtu dostupnej na Pozicajme.sk.
 6. Užívateľ si môže pri registrácii alebo v správe účtu nastaviť, či sa jeho emailová adresa a telefonický kontakt má zobrazovať všetkým osobám, iba registrovaným Užívateľom alebo má byť všetkým skrytý. Rovnako ak možno zvoliť, či sa má v profile Užívateľa zobrazovať jeho celá kontaktná adresa; pokiaľ si Užívateľ nepraje zobrazovať svoju celú kontaktnú adresu, v jeho profile bude uvedená iba obec, v ktorej sa adresa nachádza.
 7. Užívateľ je povinný pri registrácii uvádzať iba svoje vlastné a iba pravdivé údaje.
 8. Užívateľ sa do svojho účtu prihlasuje pomocou emailovej adresy a hesla, ktoré si zvolil. Užívateľovi je zakázané zdieľať tieto svoje prihlasovacie údaje s tretími osobami.
 9. Užívateľovi je zakázané mať na Pozicajme.sk zaregistrovaných viac ako jeden účet.
 10. Porušením niektorej z povinností uvedených vyššie v tomto článku, je Prevádzkovateľ oprávnený ihneď a bez predchádzajúceho upozornenia zablokovať a tiež zrušiť a zmazať niektoré alebo aj všetky účty Užívateľa.
 11. Užívateľ môže kedykoľvek požiadať Prevádzkovateľa o zmazanie jeho účtu. Prevádzkovateľ zmaže účet Užívateľa bez zbytočného odkladu potom, ako si overí totožnosť Užívateľa žiadajúceho o zmazanie účtu; k overeniu totožnosti Prevádzkovateľ zašle Užívateľovi kontrolnú správu na emailovú adresu alebo mu zavolá na telefónne číslo, ktoré je priradené k príslušnému účtu, a overí vôľu Užívateľa zmazať jeho účet.
 12. Zmazaním účtu Užívateľa zanikajú všetky záväzky Prevádzkovateľa voči Užívateľovi obstarávať mu príležitosti k uzavretiu Zmlúv.

V. Obstaranie príležitosti uzavrieť Zmluvu

 1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje po dobu neurčitú obstarávať Užívateľovi príležitosti k uzatvorení Zmluvy spôsobom uvedeným nižšie v tomto článku. Prevádzkovateľ nie je povinný obstarávať príležitosti k uzatvorení Zmluvy iným, ako nižšie uvedeným spôsobom.
 2. Prevádzkovateľ obstaráva príležitosti k uzatvoreniu Zmluvy Požičiavateľovi tým, že mu umožní na Pozicajme.sk zverejniť na vopred neobmedzenú dobu Inzerát, s ktorým je umožnené zoznámiť sa všetkým osobám používajúcim celosvetovú elektronickú sieť internet, a tento Inzerát potom ponecháva zverejnený na Pozicajme.sk. Pre účely priameho kontaktovania Požičiavateľa sú v Inzeráte alebo v profile Požičiavateľa zverejnené jeho základné identifikačné a kontaktné údaje; Požičiavateľ má ale v nastavení svojho účtu možnosť zvoliť si, ktoré údaje a komu majú byť takto sprístupňované (všetkým/iba registrovaným/nikomu).
 3. Prevádzkovateľ obstaráva príležitosti k uzatvoreniu Zmluvy Vypožičiavateľovi tým, že mu umožní prejaviť voči Požičiavateľovi svoj záujem získať k dočasnému užívaniu Vec odoslaním správy pomocou kontaktného formuláru dostupného pod príslušným Inzerátom.
 4. Obsah sprostredkovávanej Zmluvy vyplýva zo zverejneného Inzerátu a určuje ho Požičiavateľ. Zmluvným stranám je ale ponechané na vôli si dodatočne upraviť obsah Zmluvy.
 5. Prevádzkovateľ nie je povinný overovať totožnosť a vykonávať hodnotenie dôveryhodnosti a spoľahlivosti osoby, s ktorou Užívateľ uzatvára Zmluvu, a odporúčať mu tak uzatvorenie Zmluvy iba s osobou, o ktorej nemá dôvodné pochybnosti, že povinnosti zo Zmluvy splní. Prevádzkovateľ odporúča, aby si Užívatelia pred samotným uzatvorením Zmluvy a jej následným plnením overili totožnosť, dôveryhodnosť a spoľahlivosť svojho zmluvného partnera. Je zároveň vhodné, aby si Požičiavateľ zjednal poistenie Veci.
 6. Užívatelia berú na vedomie, že Prevádzkovateľ vyššie uvedeným postupom Užívateľom obstaráva príležitosti k uzatvoreniu Zmluvy. Samotné uzatvorenie a plnenie Zmluvy je ale vecou Užívateľov a ich zmluvných partnerov. Prevádzkovateľ nezodpovedá za to, že Zmluva nakoniec nebola vôbec uzatvorená a nezodpovedá ani za to, že Zmluva nebola riadne a včas splnená, najmä nezodpovedá za to, že Vec odovzdaná Vypožičiavateľovi nemá vlastnosti, ktoré boli uvedené v Inzeráte alebo dohodnuté v Zmluve, že Vec je chybná, že Vec zapríčinila vznik ujmy Vypožičiavateľovi alebo že Vypožičiavateľ nevrátil Vec Požičiavateľovi v dohodnutej dobe alebo ju vrátil poškodenú.
 7. Prevádzkovateľ neručí Užívateľom za správnosť údajov, ktoré Užívatelia uvádzajú vo svojom profile alebo v Inzeráte, alebo ktoré uviedli pri uzatvorení Zmluvy.
 8. Prevádzkovateľ neručí za to, že Pozicajme.sk bude dostupné nepretržite po dobu 24 hodín denne, 365 dní v roku.
 9. Prevádzkovateľ aj Užívateľ môžu kedykoľvek zrušiť záväzok obstarávať príležitosti k uzatvoreniu konkrétnej Zmluvy alebo aj všetkých Zmlúv tým, že to oznámi druhej strane. V takomto prípade záväzok zaniká okamihom oznámenia druhej strane.
 10. Suma za požičovné je splatná na účet prevádzkovateľa. Ten následne vypláca túto sumu požičiavajúcemu (po vratení veci a požiadaní o vyplatenie požičovného) z ktorého si odráta 15% províziu na rozvoj web stránky

VI. Inzercia ponúk

 1. Pri vkladaní Inzerátov je Požičiavateľ povinný:
  1. zvoliť si čo najviac vyhovujúcu kategóriu, do ktorej Vec svojou povahou patrí;
  2. označiť Vec stručným, čo najlepšie ju vystihujúcim názvom (napr. „horský bicykel Arthur“ apod.);
  3. c) popísať Vec čo do jej množstva, akosti, prevedenia a iných jej špecifických vlastností vrátane prípadných vád Veci;
  4. pripojiť k Inzerátu aspoň jednu fotografiu zachytávajúcu podobu Veci;
  5. v prípade úplatného prenechania Veci k dočasnému užívaniu Vypožičiavateľovi v Inzerátu uviesť svoju požiadavku na nájomné vyplnením jednotkovej ceny a obdobie, na ktoré sa jednotková cena vzťahuje; v prípade bezúplatného (zdarma) prenechania Veci k užívaniu, vyznačiť to v Inzeráte na príslušnom mieste;
  6. vybrať jednu zo svojich kontaktných adries, na ktoré sa predpokladá, že dôjde k odovzdaniu Veci Vypožičiavateľovi, pokiaľ sa Požičiavateľ s Vypožičiavateľom nedohodnú inak.
 2. V popisu Veci je Požičiavateľ povinný zoznámiť Vypožičiavateľa s nebezpečenstvami spojenými s užívaním Veci a so správnym spôsobom užívania Veci; pokiaľ tak neurobí, je povinný najneskôr pri odovzdaní Veci odovzdať Vypožičiavateľovi návod na jej použitie.
 3. Požičiavateľ môže v Inzeráte uviesť požiadavku na zálohu (istoty), ktorá zaistí povinnosť Vypožičiavateľa vrátiť Vec Požičiavateľovi.
 4. Požičiavateľ môže v Inzeráte upresniť, kedy bude Vec dostupná k odovzdaniu Vypožičiavateľovi.
 5. Požičiavateľ môže Inzerát kedykoľvek zmazať. Okamihom zmazania Inzerátu zaniká Prevádzkovateľovi záväzok obstarávať Požičiavateľovi uzatvorenie Zmluvy podľa zmazaného Inzerátu.
 6. Požičiavateľovi je zakázané na Pozicajme.sk zverejňovať Inzeráty, ktorých predmetom nie je ponuka úplatného alebo bezúplatného dočasného požičania Veci k užívaniu Vypožičiavateľovi. Alebo ponuka na konkrétnu službu v sekcii „urobíme“
 7. Požičiavateľovi je zakázané na Pozicajme.sk ponúkať Veci, ktorých výroba, dovoz, vývoz, prevoz, ponúkanie, činenia verejne prístupnými, sprostredkovanie, uvedenie do obehu, predaj, prenechanie k užívaniu alebo iné opatrenia pre iného, prechovávanie, údržba alebo i akékoľvek iné nakladanie s Vecou je zakázané právnym poriadkom Slovenskej republiky alebo Európskej únie, alebo v prípade, že Požičiavateľ ponúka k vypožičaniu Vec zo zahraničia, tiež právnym poriadkom daného štátu a štátov, cez ktoré bude vec prevezená do Slovenskej republiky. Ak isto je zakázané na Pozicajme.sk ponúkať Veci, ktoré boli získané trestným činom alebo ako odmena za ňu, prípadne boli ponúknuté za také Veci, alebo boli použité k spáchaniu trestného činu alebo sú k jeho spáchaniu určené.
 8. Požičiavateľovi je zakázané ponúkať na Pozicajme.sk poškodenú Vec, ktorá z dôvodu svojich poškodení môže Vypožičiavateľovi spôsobiť ujmu, vrátane ujmy na zdraví. Požičiavateľ je povinný v inzeráte upozorniť Vypožičiavateľa na špecifické vlastnosti Veci, ktoré môžu mať za následok vznik ujmy Vypožičiavateľa, vrátane ujmy na jeho zdraví.
 9. Požičiavateľovi je zakázané kdekoľvek v Inzeráte sprístupňovať cudzie osobné údaje, prípadne porušovať povinnosti stanovené v čl. III. týchto obchodných podmienok.
 10. Ak Požičiavateľ niektorú z povinností uvedených vyššie v tomto článku poruší, je Prevádzkovateľ oprávnený ihneď a bez predchádzajúceho upozornenia zmazať Inzerát a v odôvodnených prípadoch, najmä pokiaľ je povinnosť porušená vo vysokej intenzite alebo opakovane, zablokovať, zrušiť a zmazať účet Požičiavateľa.
 11. Vypožičiavateľ môže pomocou kontaktného formuláru dostupným pod zverejneným Inzerátom naň odpovedať tým, že v tomto kontaktnom formulári vyplní aspoň svoje meno a priezvisko, emailovú adresu, telefón a údaj, od kedy do kedy má záujem o prevzatie Veci k dočasnému užívaniu. Vypožičiavateľ je pri tom povinný dodržiavať pravidlá stanovená v č. III. týchto obchodných podmienok.
 12. Veci určené na požičiavanie sú istené zálohou. Tá je viditeľná ako samostatná položka pri objednávke. Pri tovare vyššej hodnoty je výška zálohy závislá od dohody medzi požičiavajúcim a osobou ktorá si vec požičala.

 

VII. Ochrana osobných údajov

 1. Ochrana osobných údajov Užívateľa sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27.4.2016, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (nariadenia GDPR).
 2. Pri využívaní služieb Pozicajme.sk dochádza ku spracovaniu osobných údajov Užívateľov. Najmä pri inzercii ponúk podľa čl. VI. týchto obchodných podmienok dochádza ku zverejneniu osobných údajov Užívateľov v rozsahu meno, obec, v ktorej sa nachádza kontaktná adresa Užívateľa, emailová adresa a telefónne číslo, pokiaľ ich Užívateľ neskryl postupom podľa čl. IV odst. 6. týchto obchodných podmienok. Zobrazuje sa tiež profilová fotografia, prepojenie účtu Užívateľa na Pozicajme.sk s účtom na stránkach www.facebook.com a popis Užívateľa, pokiaľ tieto údaje Užívateľ poskytol.
 3. S podrobnosťami ohľadom takéhoto spracovania sa užívateľ môže zoznámiť v sekcii GDPR (Ochrana osobných údajov)

VIII. Záverečné ustanovenia

 1. Práva a povinnosti Prevádzkovateľa a Užívateľa sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky. Ak nestanoví tieto obchodné podmienky alebo zmluva inak, práva a povinnosti sa riadia občianskym zákonníkom. Všetky spory vyplývajúce zo zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom alebo s ňou inak súvisiace budú riešené príslušným súdom Slovenskej republiky v občianskom súdnom riadení.
 2. Ak je Užívateľ spotrebiteľom, teda osobou, ktorá s podnikateľom uzatvára zmluvu alebo s ním inak jedná mimo rámec svojej podnikateľskej činnosti alebo samostatného výkonu svojho povolania, možno prípadné spory medzi týmto Užívateľom – spotrebiteľom a Prevádzkovateľom riešiť tiež mimosúdne. V takom prípade môže Užívateľ – spotrebiteľ podať návrh na mimosúdne riešenie takéhoto sporu subjektu mimosúdneho riešenia sporov
 3. Ak vyžadujú tieto obchodné podmienky alebo zmluva, aby Prevádzkovateľ právne jednal voči Užívateľovi alebo mu oznámil nejakú skutočnosť, Prevádzkovateľ tak môže učiniť zaslaním právneho jednania alebo oznámenia skutočnosti formou emailovej správy na emailovou adresu Užívateľa, ktorá je priradená k jeho účtu. Rovnako tak môže Užívateľ kontaktovať Prevádzkovateľa na jeho kontaktnej emailovej adrese info@pozicajme.sk. Prevádzkovateľ alebo Užívateľ ale vždy môžu kontaktovať druhú stranu tiež písomne alebo telefonicky.
 4. Tieto obchodné podmienky môže Prevádzkovateľ kedykoľvek v budúcnosti zmeniť či doplniť. Zmenu alebo doplnenie obchodných podmienok Prevádzkovateľ musí oznámiť Užívateľovi. Užívateľ má právo odmietnuť zmenu alebo doplnenie obchodných podmienok a z tohoto dôvodu vypovedať zmluvu s takou výpovednou dobou, ktorá je dostatočná k tomu, aby si mohol obstarať obdobné plnenie u iného dodávateľa.
 5. Ak bude niektoré z ustanovení týchto obchodných podmienok zistené súdom alebo iným orgánom zdanlivým, neplatným, neúčinným alebo nevymáhateľným, nemá to vplyv na platnosť, účinnosť alebo vymáhateľnosť iných ustanovení, pokiaľ je možné takéto zdanlivé, neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľné ustanovenia oddeliť od ostatných ustanovení týchto obchodných podmienok.
 6. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dne 5.2018 a úplne a bezo zvyšku nahrádzajú doterajšie obchodné podmienky.